در شرکت مهندسی الکترو آرکا توان البرز، انواع الکترو موتورهای ضد انفجار EX که در چایگاه های CNG مورد استفاده قرار میگیرد با دانش بومی متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تعمیر میگردند…