خدمات تراشکاری

در حوزه ی خدمات تراشکاری و ساخت، در شرکت آرکاتوان موارد زیر انجام می پذیرد: ساخت و مهندسی معکوس قطعات و لوازم انواع ماشین های الکتریکی دوار و ثابت ساخت کامل و تعمیر موضعی هسته ی معیوب استاتور و روتور بیشتر بخوانید